Mô hình tổ chức và phân cấp chức danh Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol quyết định đồng ý phê duyệt Đề án mô hình tổ chức và phân cấp chức danh của Công TNHH Giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh.

Chi tiết xin xem tại đây 

Trân trọng


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn