Báo cáo tài chính năm 2017

Tập đoàn Vinacontrol trân trọng gửi đến Quý cổ đông các Báo cáo Tài chính của năm 2017.

1. Báo cáo tài chính Quý I năm 2017

 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2017 - tại đây
 • Báo cáo tài chính tổng hợp Quý I năm 2017 - tại đây

2. Báo cáo tài chính Quý II năm 2017

 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2017 - tại đây
 • Báo cáo tài chính tổng hợp Quý II năm 2017 - tại đây

3. Báo cáo tài chính bán niên năm 2017

 • Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2017 - tại đây
 • Báo cáo tài chính tổng hợp bán niên năm 2017 - tại đây

4. Báo cáo tài chính Quý III năm 2017

 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2017 - tại đây
 • Báo cáo tài chính tổng hợp Quý III năm 2017- tại đây
5. Báo cáo tài chính Quý IV năm 2017
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2017 - tại đây
 • Báo cáo tài chính tổng hợp Quý IV năm 2017 - tại đây
6.  Báo cáo tài chính năm 2017 và Giải trình số liệu thay đổi sau kiểm toán
 • Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 - tại đây
 • Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2017 - tại đây
 • Giải trình số liệu thay đổi sau kiểm toán - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 - tại đây
 • Giải trình số liệu thay đổi sau kiểm toán - Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2017 - tại đây
Trân trọng
 Tập đoàn Vinacontrol
 • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
 • +84 24 3943 3840
 • +84 24 3943 3844
 • vinacontrol@vinacontrol.com.vn