Báo cáo tài chính năm 2018

Tập đoàn Vinacontrol trân trọng gửi đến Quý cổ đông các Báo cáo Tài chính của năm 2018.

1. Báo cáo tài chính Quý I năm 2018

 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2018 - tại đây
 • Báo cáo tài chính tổng hợp Quý I năm 2018 - tại đây

2. Báo cáo tài chính Quý II năm 2018

 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2018 - tại đây
 • Báo cáo tài chính tổng hợp Quý II năm 2018 - tại đây

3. Báo cáo tài chính Bán niên năm 2018

 • Báo cáo tài chính hợp nhất Bán niên năm 2018 - tại đây
 • Báo cáo tài chính tổng hợp Bán niên năm 2018 - tại đây

4. Báo cáo tài chính Quý III năm 2018

 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2018 - tại đây
 • Báo cáo tài chính tổng hợp Quý III năm 2018 - tại đây

5. Báo cáo tài chính tài chính Quý IV năm 2018

 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2018 - tại đây
 • Báo cáo tài chính tổng hợp quý IV năm 2018 - tại đây
 • Giải trình chênh lệch báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2018 - tại đây
 • Giải trình chênh lệch báo cáo tài chính tổng hợp quý IV năm 2018 - tại đây

6. Báo cáo tài chính tài chính năm 2018

 • Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 - tại đây
 • Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2018 - tại đây

Trân trọng,


Tập đoàn Vinacontrol
 • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
 • +84 24 3943 3840
 • +84 24 3943 3844
 • vinacontrol@vinacontrol.com.vn